2097989

Oversigt over større opgaver på hhx:

- Dansk/historie opgave (juni - 1.hhx) DHO 2019

- SRO (foråret - 2.hhx) SRO 2018/19

- SRP (december - 3.hhx) SRP 2018/19 vejl. og SRP 2018/19 tidsplan

- DIO 2019 (forår - 3.hhx) DIO vejledning 2019 og DIO endelig problemformulering

- DIO 2019 (forår - 3.hhx) DIO studieområde pensum 2019

 

VEJLEDNING OM STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.h

 

Studieretningsprojektet er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten: 2  -  ligesom A-niveau fagene. Der er tale om en individuel opgave.
Nedenstående er ment som en række praktiske råd til opgaveskrivningen. Der henvises generelt til HHX-bekendtgørelsens læreplan om studieretningsprojektet og vejledningen hertil, som du kan finde på følgende link:

 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2013/fag-paa-hhx

FAG OG OMRÅDE

Du vælger selv det fag, du ønsker at skrive projektet i inden for de givne rammer.
Du skal skrive i 2-3 fag.

  • Mindst ét af fagene skal være et studieretningsfag på A-niveau eller et studieretningsfag på B-niveau, som du har som valgfag på A-niveau.
  • Det andet fag i studieretningsprojektet kan enten være et obligatorisk fag, et studieretningsfag eller et valgfag – dog skal det være på mindst B-niveau.

Der skal i opgaveformuleringen stilles krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de indgående fag i projektet, og der må ikke indgå stof, som decideret er anvendt i undervisningen, men projektet kan dog godt udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de indgående fag eller i forbindelse hermed.

Du skal nærmere præcisere, hvilket område inden for faget du ønsker at beskæftige dig med. Valget af område skal ske i samråd med faglærerne. Området skal afgrænses, så der kan udformes en titel, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af opgaver som tidligere er afleveret og rettet, herunder dansk-/historieopgaven i 2.h.

Senest torsdag d. 5. oktober 2017 skal du have valgt fag og senest mandag d. 6. november 2017 skal du have valgt område (se blanketten).
Det er dit eget ansvar at få afleveret blanketten rettidigt til kontoret. Husk at både du og faglærerne skal have underskrevet valget af fag og område. Husk at udfylde blanketten med blæk/holdbar skrift.

Vejledere:

Eleven har ikke krav på at have sine faglærere som vejledere. I fag, hvor der er mange elever, der skriver studieretningsprojekt, vil vejlederopgaven blive spredt ud på andre faglærere (inden for de relevante fagkombinationer); der kan derfor være tilfælde, hvor flere elever fra samme klasse har forskellige vejledere, som ikke altid er klassens normale faglærer. Det vil dog kun ske undtagelsesvis.
Eleven har mulighed for at søge vejledning i selve skriveperioden. Nærmere retningslinjer herfor meddeles af vejleder.

OPGAVEFORMULERING

Når fag og område er valgt, og når elev og vejledere herefter har talt sammen for i fællesskab at få indkredset emnet inden for området, udformer vejlederne opgaveformuleringen og afleverer den på kontoret. Det er med andre ord vejlederne, som i sidste instans formulerer det projekt, eleven skal skrive. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven.’
Flere elever kan godt vælge samme område, men skal i sådanne tilfælde have forskellige titler. Vejlederne i de enkelte fag koordinerer arbejdet, således at to eller flere elever ikke får udleveret samme opgaveformulering.

Opgaveformuleringen er strengt hemmelig, indtil torsdag d. 7. december 2017 kl. 09.00, hvor den udleveres til eleverne. Kontoret administrerer udlevering af opgaveformuleringen.
En eller flere af vejlederne er til stede ved udleveringen af opgaveformuleringen.
Du skal personligt kvittere for, at du har modtaget opgaveformuleringen.

SKRIVEPERIODEN

Fra torsdag d. 7. december 2017 kl. 09.00 til torsdag d. 21. december 2017 kl. 09.00 har 3.h’erne skriveperiode til studieretningsprojektet. Der er afsat nøjagtig to uger til arbejdet med projektet, hvor der ikke er planlagt anden undervisning i 3.h.
I perioden, hvor du skriver, skal du have mulighed for at komme i kontakt med vejlederne for at få besvaret konkrete, opgavetekniske spørgsmål. Hvis ikke det på forhånd er aftalt mellem dig og dine vejledere, hvordan kontakten kan ske, kan du altid få hjælp gennem skolens administration.
Skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i de uger, projektet skrives.

OPGAVER I FREMMEDSPROG

Hvis du vælger at skrive et projekt, der involverer et fremmedsprog, skal det udarbejdes på dansk.

RESUMÉ/abstract PÅ ENGELSK

Projektet skal indeholde et kort resumé/abstract af projektets hovedindhold på engelsk (10-15 linjer). Evt. udeladelse af det engelske resumé trækker meget ned i den samlede bedømmelse.

OMFANG

Besvarelsens udarbejdes på dansk og besvarelsens omfang bør medmindre andet angives i opgaveformuleringen have et omfang på 15-20 sider (printede A4-siders egentlig tekst, skriftstørrelse 12 og 1½ linjeafstand). Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes normalt ikke heri. For nærmere afklaring af projektets omfang, henvises til vejlederne.

AFLEVERING

Projektet skal, for at kunne bedømmes, afleveres senest torsdag d. 21. december 2017 kl. 09.00.
fleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.
Projektet skal, for at kunne bedømmes, uploades senest torsdag d. 21. december 2017 kl. 9.00.
Afleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.
Aflevering sker på Netprøver.dk og det er elevens eget ansvar at opgaven bliver uploaded til tiden. Alle uploadede opgaver bliver automatisk tjekket for plagiat i Urkund.
I logger på Netprøver ved hjælp af UNI-login eller med jeres Nem-ID. Tjek i god tid inden d. 21/12 om det virker.
En video-instruktion til hvordan I sikrer jer, at I kan komme på Netprøver findes hér:

https://media.videotool.dk/?vn=25_2016031220244044485828753322

Opgaverne og eventuelle bilag skal uploades i pdf-format.
Når I har afleveret sendes opgaverne automatisk til tjek i Urkund (plagiatprogram), og dagen efter vil jeres lærere og censorer kunne læse opgaverne.
En instruktion til hvordan I lægger opgaverne på Netprøver findes hér:

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF16/Nov/161124-Brugervejledning-til-elever-ved-SRP-og-SSO-241116.ashx?la=da

BEDØMMELSE

Projektet bedømmes af vejlederne og en censor udpeget af Undervisningsministeriet (censor er fra et andet gymnasium). Vejledere og censor fastsætter i fællesskab karakteren.

NB: Hvis der ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, eller hvis det i forbindelse med bedømmelsen af opgaven konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke-angivne kilder, indberettes dette til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, træffer rektor beslutning om bortvisning af eksaminanden fra skolen.

KARAKTERGIVNING

Bedømmelsen af studieretningsprojektet afsluttes den 22. februar 2018, og karaktererne forventes offentliggjort i Lectio senest den 26. februar 2018.

KLAGEMULIGHED

Ønsker en elev at klage over sin karakter, skal det ske skriftligt inden for 14 dage efter, at karakteren er offentliggjort. I den indgivne klage skal klagepunkterne præciseres og begrundes. Klagen skal være dateret.
Eventuel klage indgives til rektor, som behandler klagen efter gældende lovgivning.

SYGDOM

Såfremt du bliver syg i skriveperioden, skal du straks underrette rektor eller uddannelseschef og fremskaffe lægeattest. Rektor fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for studieretningsprojektet (sandsynligvis i forbindelse med en ferie i forårssemestret). Eleven skal skrive i samme fag og kan skrive sygeprojektet inden for samme område, men der skal laves en ny opgaveformulering.

 

Christian Donslund

02
juli
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse added 171 new photos — at Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse.
02
juli
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse added 231 new photos — at Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse.
01
juli
foto
Where is the class of 2019 going next? ✈️

This year’s IB DP 2 graduated the International Baccalaureate Diploma Programme on the 23rd of May. Their exams started with business and management on the 3rd of May and ended with Chemistry on the 23rd of May.

Our students have been offered places as highly ranked universities such as London School of Economics and Political Science (LSE), the University of Hong Kong, Science Po, New York University Shanghai, Warwick University, King’s College London, Tilburg University and the list goes on.

We wish them good luck in their future and we hope they will come back to visit us 💙
28
juni
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse shared a post.
28
juni
foto
Stemningsbilleder fra dagens dimission. Hjertelig tillykke med eksamen.
28
juni
foto
Stemningsbilleder fra dimissionen onsdag den 26. juni.
28
juni
Årets dimissionstale

Kære dimittender, kære forældre, kære familier og kære ansatte på Struer Statsgymnasium
I dag er det den sidste fredag i juni måned. I dag afrundes endnu et hektisk år på Struer Statsgymnasium med den festlige afslutning på en tid med spænding, overraskelser og forløsninger på begge sider af eksamensbordet. Jeg ved at I elever er trådt ind af døren til eksamenslokalet med sommerfugle i maven, og jeg ved også at lærerne derinde har været spændte på, hvor godt det skulle gå jer. Forældre, familie og venner har ventet udenfor med roser og kager i røde og blå farvevarianter, jordbær med eller uden chokolade, boblevand og naturligvis huen. Efter eksamen er døren gået op, lettede er I trådt ud til forældres knus, kram og kærlige klap på kinden akkompagneret af en tåre eller to – vi har det på film – fordi det her er stort. Huerne er kommet på de eksamenstrætte hoveder, hver uddannelse har sin egen farve – det er lige sådan det skal være her i Struer – ikke på et campus eller en fusioneret institution, men i vores ungdomsuddannelseshus med erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og 10.klasse under samme tag.
I dag er det den sidste fredag i eksamensmåneden, og i dag markerer vi med dimissionens rituelle handlinger at eleverne nu dimitterer fra Struer Statsgymnasium. Vi sender dem ud af døren om et par timer, ud til sabbatår eller til næste uddannelsestrin, og vi gør det med musik, fællessang, taler, bevis og et rektoralt håndtryk.
I dag er det også den sidste fredag i skolens årshjul. Der er afholdt i hundrede, - ja i tusindevis af undervisningsmoduler og rettet endeløse stakke af opgaver. Der er administreret, regnet og bogført i Lectio, Excell, og aqoola, der er uddelt plastre, knus, krammere og en enkelt skideballe af og til, eleverne er mødt til en velholdt og rengjort skole hver morgen til duften af kaffe og morgenbrød. Det sker ikke af sig selv. Der står et stærkt team bag – både i junisolskin og novembers mørke - Tusind tak for indsatsen til rengøringen, til kantinen, til kostskolen, til serviceteamet, til sekretærerne, til vejledningscenteret, til ledelsesteamet og selvfølgelig til lærerne. Det synlige bevis på jeres flotte indsats ses her forrest i salen klædt i deres stiveste puds med huer i alle regnbuens farver, og dimissionsfestens flotte standard herinde i gymnasiehallen viser også, hvor dygtige I er. Ved fælles hjælp kan vi igen se frugten af vores arbejde, selve vores mission, nemlig at give de unge i Struer og omegn den uddannelse de drømmer om og den dannelse de har brug for. Tak for indsatsen.
Kære forældre – det lidt oversete serviceteam hjemme, som måske ikke har fået den fortjente anerkendelse. På jeres børns vegne: Tusind tak for støtten undervejs i uddannelsen, i eksamenstiden og tak for festen, rosen, gaven og alt det andet. I har grund til at være stolte over afkommet, forundrede eller måske ligefrem forbløffede over deres præstationer, men i al fald forsikrede om, at det nok skal gå dem godt. Stina Vrang Elias – direktør for DEA – beskrev forleden ungdomsuddannelse som et godt fundament for det arbejdsliv og voksenliv, som venter derude bag SSGs røde mure. På skolens vegne - tak for lån af jeres børn.
I dag er det også uigenkaldeligt den sidste fredag for jer elever. I er om lidt ikke længere elever på Struer Statsgymnasium. For 1, 2 eller 3 år siden kom I en augustdag som små forpjuskede, forsigtige og måske også lidt forskræmte piger og drenge. I dag, en solbeskinnet junidag med blå himmel og mågeskrig over Struers røde tage, sidder I nu her som nyudklækkede, flyvefærdige om end lidt vingeskudte studenter, brave svende og stolte kvinder, klar til at indtage verden. Det er en ren transformation, personlig dannelse og faglig uddannelse, hver især og mindst ligeså vigtigt i fællesskab.
Lectio – jeres tro følgesvend, som I tit sagde god morgen til eller godnat eller måske ligefrem tilbragte natten sammen med – det afslører loggen over jeres aktivitet derinde. Nu mister I adgangen til det: Ikke flere afleveringer, karakterer, fravær og fraværsårsager, timer, lektier og beskeder. Lectio kan mangt og meget, nu holder Lectio og I op med at holde øje med hinanden. Men Lectio husker alt. Hør bare hvad der skete en tilfældig dag i efteråret 2018, helt præcist den 5 oktober:
2i havde syrebase-titration, 2p og 2q besøgte Museé Dorsay i Paris, 3h1 havde afsætning det meste af dagen med parametermix, 3h2 analyserede Klaus Rifbjergs Frække Jensen, 2eux læste Holbergs Jeppe på Bjerget, eud-eleverne havde i den uge erhvervsfag, i 3a var emnet personlighedspsykologi, 3bc studerede Sir Arthur Conan Doyle's "The speckled band", 3dy analyserede artikel fra Weekendavisen om bruderov, 3e svedte i idræt over kontinuerlig træning, intervaltræning, styrketræning med fokus på udholdenhed og styrketræning med fokus på absolut styrke, mens 3z fordybede sig i stormagtspolitik fra 1945-1982. Samme aften – for det var en fredag – havde PNYX – arrangeret årets første PNYXfest uden shots men til gengæld med masser af gratis vand. Og sådan har der været mange dage på SSG – Lectio kunne altid lige klikkes en dag, en uge eller en måned frem, men nu virker knappen ikke længere for jer. Der er ikke flere klik til jer. Vores opgave med at få uddannet jer, således at I kan indfri jeres drømme, er rundet af. Men vi har villet mere.
Ved siden af undervisningen har I også været del af SSG-fællesskabet: til PNYX-festerne og fredagscaféerne med volleyball eller hockeyturnering, med live-musik eller grill, Musicals og skoleforestillinger, Model United Nations, Innovation Camp, forårsfestival med modeshow, fællestimer, studieture, Roof Top Concert, introturen til Klosterheden som nye elever eller mentorer, juleafslutning, operation Dagsværk, Kinaudveksling, tur til Namibia og udgivelsen af bog med tekster og illustrationer af SSG-elever i Lydens Have for blot at remse nogle få eksempler op.
To ting vil jeg dog fremhæve, nemlig gallafesten og Go Morn SSG. Elevrådet har nemlig været en vigtig medspiller i at få pustet nyt liv i vores morgensamlinger, som var på nippet til at udånde. Et nyt koncept er lanceret i dette forår med succes. Tak til Elevrådet, og tak til jer afgangselever for at bakke op om det. Gallafesterne har de seneste to år ganske enkelt været enestående i min tid som rektor med flotte deltagerantal og ikke mindst stort elevengagement ved de tematiske udsmykninger af lokalerne. Vi har villet mere end fag og bøger med jer. Faktisk har vi villet lære jer mere end I nogensinde havde forestillet jer at I får brug for, mere om verden, om jer selv og om livet. Og jeg er sikker på at jeres forældre og familie kan se, at I har rykket jer, er vokset, at I ikke alene har lært noget, men er godt på vej til at blive til nogen. Det første er uddannelse, og det sidste kaldes dannelse. Uden dannelse – eksempelvis evnen til at samarbejde, lytte med åbenhed og til at lade sit eget verdensbillede, sin egen forståelse udfordre – uden den risikerer ens faglighed at blive gold, ikke at komme i spil. Og uden uddannelsen og fagligheden har man mindre at berige ens relationer med – menneskeligt som professionelt. Gode karakterer på beviset betyder noget, men det er ligeså vigtigt selv at have dannet sig en personlig karakter, svarer erhvervslivet, når de vurderer jobansøgninger.
5. april 2019 udkom Niels Skousen nyeste album ”Døgnet har 24 timer”. I et interview til Weekendavisen på udgivelsesdagen beskriver den 75-årige multikunstner nummeret ”Danmark keder sig” som sit bud på, hvorledes ”Der er et yndigt land” ville lyde i dag. Danmarksbilledet er både sjovt, fordi det er satirisk, og tankevækkende, fordi det er et præcist, skarpt og spiddende faktatjek på, hvor yndigt Danmark nu er anno 2019:
Danmark keder sig,
Keder sig ihjel,
Danmark kan ikke finde sig selv,
Er det angst eller hvad
Eller er det bare tilværelsen, der er flad?
Vi keder os, og vi har mistet os selv, siger Niels Skousen og stiller spørgsmålet om det skyldes at vi er angste eller om det bare er tilværelsen der er flad? Vores liv ruller af sig selv med dagligdagens gentagne gøremål, vi slår vores tid ihjel med serier, vi er blevet ensomme mennesker, der løber for livet, tatoverer kroppen for at prikke en identitet ind i den, opdaterer os til det at være til på de sociale medier. Danmark er blevet en endeløs forlænget weekend i sommerlandet. Niels Skousen slutter sin lange beskrivelse, som man sikkert kan opleve live til Venøs musikfestival, på denne kontante vis:
God nat du, sov bare videre i din telefon
Du behøver ikke tale med nogen
Danmark keder sig,
Danmark vil feste,
Hvem er det der keder sig
Det gør de fleste
Niels Skousen beskriver en for hans karriere skelsættende musikalsk oplevelse med Bob Dylan i KB Hallen i 1966, hvor budskaberne blev leveret uden filter, lige på og hårdt. Det samme kan siges om Skousens afslutning, hvor du’et efterlades digitalt bedøvet og afskærmet fra virkeligheden. Konklusionen synes at være den, er vi selv gør tilværelsen flad, fordi vi kigger for meget ned, at vi risikerer at få den flade udgave, hvis vi er for magelige og tager for let på opgaven.
Kære dimittender! Lyt til Niels Skousen, men lad være med at høre efter, lad være med at gøre som han siger. Løft blikket – også i overført betydning -, gør jeres tilværelse høj og dyb. Det skal være dette års eneste rektorale formaning, velment og velvidende, at dens holdbarhed i jeres ungdommelige hukommelse sikkert er begrænset. Men I slipper ikke.
Tag en digital detox. Opskriften er lige så enkel som gennemførslen er svær, og kan findes i Cal Newports udgivelse Digital Minimalism: Kig op fra mobilen og kig kun på den når det er nødvendigt. Første skridt er at holde sig fra alle valgfrie teknologier i 30 dage. I de 30 dage skal I gå en tur ved stranden, holde i hånd med kæresten, klappe hunden, se fluerne svirre i vinduet. Efter 30 dage kigger I igen på teknologien og spørger om de understøtter noget I i virkeligheden sætter pris på? Er de den bedste måde at opnå det på. Hvis svaret er nej, ligger løsningen lige for. Et tryk på et par sekunder, og I er fri. Digital minimalisme, tilværelsesmaksimering, ikke at forveksle med teknologiforskrækkelse. Gør jeres tilværelse ved at befri jeres blikke for ligegyldige apps, der kun vil stjæle jeres data og jeres tid.
Hold sammen. Plej jeres relationer, hold dem vedlige, for det betaler sig. Mange oplevelser forstærkes i dybde og højde, når de nydes sammen med andre. Det er eksempelvis ikke sjovt at blive gennemblødt af regnen, men når det sker for en dreng på en fisketur sammen med sin far siddende under det ringe ly som en rød grønthøster giver, så er det noget særligt, noget næsten magisk.
Vær realistiske med egne evner. Det er en ond løgn at alle kan blive alt, hvis bare de anstrenger sig. Vi siger det for at motivere, men vi ved godt, når vi ser den 7-årige knægt pile efter bolden, at han ikke er den næste Messi, men det skulle jo ikke gerne tage hans glæde ved fodboldspillet fra ham – hverken nu eller i fremtiden. Afprøv de muligheder I hver især har, og omfavn jeres begrænsninger. Ellers vil I resten af livet slå jer selv i hovedet, når I fejler, fordi I ikke realiserede alle mulighederne. Det er en umenneskelig fordring. Det er derimod helt almindeligt at finde glæden i noget man selv er god til. I er gode nok. I er faktisk meget bedre til at være jer selv end nogen anden.
Lad være med at frygte. Ifølge Noemi Katznelson – professor og leder af Center for ungdomsforskning er ungdommen i dag fanget i en understrøm af angst for at fejle. Siden 2007 er der kommet 660 nye uddannelser på hylden at vælge imellem. For 15-20 år siden ville det have været 660 nye muligheder for at prøve sig selv af, finde noget man brændte for, for at finde sin egen vej. I dag har det føjet 659 nye mulige fejlvalg, 659 nye afveje, 659 nye potentielle blindgyder.
Vælg en uddannelse som I selv gerne vil have. Vælg ikke den I tror andre vil synes er fed eller spændende. De skal ikke cykle i strid modvind om vinteren til studiet eller jobbet, de skal ikke tumle med en umulig chef eller andet. Det er jeres liv, det er jeres valg. Vælg med lyst, kærlighed og interesse, og bliv gode til det. Så kommer det til at gå jer godt – som direktører, sygeplejersker, lærere, ingeniører, i detailhandlen, som frisører eller hvad I nu finder på. Valget bliver først rigtigt svært når man tænker alt for længe. Skulle I så vælge en uddannelse, hvor I har et lidt højere snit end påkrævet, så spilder I ikke noget som helst – man får ikke en regning senere fra ministeriet, fordi man ikke har brugt det fuldt ud.
Der er en plads til jer alle, derude i fremtiden lige om lidt – det var der også til den gruppe amerikanske forskere der i februar 2019 undersøgte om en zebra har striber fordi den vil camouflere sig, fordi den ville signalere noget til andre zebraer eller forvirre angribende rovdyr? Deres undersøgelse viste at myg lander firegange hyppigere på almindelige heste end zebraer, og de underbyggede deres tese ved at iklæde hestene zebrastribede dækkener, hvorefter myggene holdt op med at lande så hyppigt på dem. For det viser sig på slow motion optagelser af myggene at de ikke kan få landingshastigheden afstemt måske på grund af det sort hvide mønster, men ramler ind i zebraen og må flyve videre med uforrettet sag.
I kommer til at søge efter jeres plads ude i den store verden blandt fremmede kulturer i Holstebro, Herning, Århus, Aalborg eller København. De er måske lidt anderledes ved første øjekast, men tag det helt roligt. Etnografer ved universitetet i Oxford har fundet frem til syv bud eller moralske principper, som gælder universelt, fordi de er svaret på de problemer, der opstår når mennesker mødes. Et eksempel stammer fra 1970’erne hvor Mohawk-indianere var værter ved meget uheldigt festmåltid for en gruppe Cree-indianere. Mohawk-indianerne var velhavende folk, som udviste deres generøsitet ved at servere mere mad end gæsterne kunne spise. Cree-folket levede derimod under mere sparsomme forhold, og for dem var det et princip ikke at levne af respekt for værten. Derfor fik Cree-folket voldsom mavepine. Mohawk-indianerne opfattede Cree-folkene som grådige og uopdragne, mens Cree-folkene mistænkte Mohawk-indianerne for at ville forgifte dem. Begge handlede dog ud fra en grundindstilling om at respektere andre mennesker. De syv universelle principper som forskergruppen identificerede efter studie af mange forskellige kulturer, og som I skal huske på jeres vej er de her:
1. Hjælp jeres familier
2. Hjælp jeres venner
3. Gengæld tjenester
4. Vær modig
5. Respekter overordnede
6. Fordel ressourcer
7. Respekter andres ejendom
Så kære dimittender. Find tid til at lukke øjnene et kort sekund og spørg så jer selv, hvad jeres drøm er og gå så efter den – ikke i en fladredigeret version, ikke halvhjertet, ikke for halv kraft, men skyhøjt, stort, inderligt og med fuld gas. Så ved vi på SSG at det nok skal gå jer godt.
Og så skal I afsted herfra. Husk at komme til årsfesten januar 2020 og til kostskolejubilæum 4. september 2020, hvor kostskolen fylder 50 år. Måske kommer der en nyudnævnt tysk borgmester med dansk pas. I år kan det ikke være anderledes end at I skal sendes afsted til ordene fra Kim Larsens Joanna, fordi den sang handler om drømme, fællesskab og den forstærkede oplevelse som opstår når 35000 mennesker istemmer en kølig oktober i søndag:
Ta' mig med til dit drømmeland
der hvor man kan drømme
og ta mig med ud i verdens larm
der hvor man kan larme
Ta' mig med til Joanna
ta' mig med, ta' mig med, ta' mig med
hvis det er der hvor man ikke bare
skal passe sig selv

Ta' mig ud til det store hav
der hvor man kan svømme
og ta' mig op i den tynde luft
der hvor man kan svæve
Ta' mig med til Joanna
ta' mig med, ta' mig med, ta' mig med
hvis det er der hvor man ikke bare
skal passe sig selv

Ta' mig ud i den grønne skov
der hvor man kan spire
og ta' mig med ind til storbyens jag
der hvor man kan jage
Ta' mig med til Joanna
ta' mig med, ta' mig med, ta' mig med
hvis det er der hvor man ikke bare
skal passe sig selv

Hermed dimitterer jeg årgang 2019 fra Struer Statsgymnasium.
02
juli
foto
Billeder af alle dimittender.
Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358